Tiesu izpildītāji 2016.gadā palīdzējuši atgūt 518,57 miljonus eiro

23.02.2017

2016. gadā tiesu izpildītāji nolēmuma izpildes procesā aizskartās puses interesēs palīdzējuši atgūt 518 572 001,53 eiro (2015. gadā - 581 286 431,26 eiro). Kopējais piespiedu izpildei nodoto izpildu dokumentu skaits – 136 971.Tiesu izpildītāju darbības rezultāti 2016.gadā

Krimināllietās par mantiskajām piedziņām 2016. gadā atgūti 3,96 miljoni eiro, 2015. gadā – 2,34 miljoni eiro. Būtisks atgūto naudas līdzekļu apjoma pieaugums 2016. gadā ir bijis institūciju un amatpersonu izdoto lēmumu administratīvo pārkāpumu lietu izpildē (piemēram, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē). Šīs kategorijas izpildu lietās 2016. gadā valsts budžetā atgūto naudas līdzekļu apjoms bijis 23,48 miljoni eiro, kas ir par 10,38 miljoniem eiro vairāk nekā 2015. gadā (13,09 milj. eiro).

Viens no iemesliem šādam pieaugumam ir veiktās izmaiņas normatīvajā regulējumā – ieturējumu apmērs no parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem administratīvo pārkāpumu lietu izpildē ir palielināts no 30% uz 50%. Ir arī samazināts ik mēnesi parādniekam saglabājamo naudas līdzekļu apmērs no vienas minimālās mēneša darba algas uz 50% no minimālās mēneša darba algas (papildus saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā).

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda sniegto statistiku, 2016. gadā arī pieaudzis uzturlīdzekļu piedziņas lietās atgūto naudas līdzekļu apmērs. Pērn atgūti 4,29 miljoni eiro, kas ir vairāk nekā 2015. gadā (3,51 miljons eiro). 

Komentējot 2017. gada aktualitātes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore norādīja, ka “2017. gadā sprieduma izpildes procesā paredzēts ieviest vairākas interneta tehnoloģiju sniegtās iespējas, piemēram, elektroniskas formas datu apmaiņas procesu starp tiesu izpildītājiem un kredītiestādēm. Jaunā kārtība paātrinās informācijas apmaiņu starp tiesu izpildītājiem un kredītiestādēm, nodrošinās ērtāku un ekonomiskāku informācijas ieguves veidu par parādnieka noguldījumiem kredītiestādēs, tādējādi ietaupot gan tiesu izpildītāju, gan kredītiestāžu cilvēka darba resursus. Būtiski pilnveidots regulējums par piedziņas vēršanu uz kustamo mantu. Ar jauno regulējumu paredzēts mainīt kustamās mantas apķīlāšanas kārtību, novēršot vienu un to pašu lietu vairākkārtēju apķīlāšanu, kā arī konceptuāli mainīt kustamās mantas izsoles organizēšanu, mainot izsoles norises formu no izsoles klātienē uz izsoli elektroniskā vidē, kā tas kopš 2015. gada 1. jūlija ir ar nekustamo īpašumu izsolēm.”

Statistikas rādītāji citu svarīgu kategoriju nolēmumu izpildē civillietās:

·         Prasības par darba algas izmaksu u.c. darba strīdiem – 2016. gadā piedzīts 361 355,52 EUR, 2015. gadā – 224 082,89 EUR (+61.26 % )

·         Prasības par zaudējumu piedziņu juridiskām personām – 2016. gadā piedzīts 14 721 7361,21 EUR, 2015. gadā – 51 457 866,08 EUR (+186.09 % )

·         Prasības par zaudējumu piedziņu fiziskām personām – 2016. gadā piedzīts 89 858 449,61 EUR, 2015. gadā – 46 199 177,49 EUR (+94.50 %)

·         Ārvalstu tiesas nolēmumu apstiprināšana un atzīšana – 2016. gadā piedzīts 284 111,61 EUR 2015. gadā – 7 838,06 EUR (+3524.77 %)

·         Šķīrējtiesas nolēmumu izpilde – 2016. gadā piedzīts 4 011 642,70 EUR, 2015. gadā – 4 586 764,94 EUR (-14.34 %)

·         Prasības par laulības šķiršanu vai neesamību – 2016. gadā piedzīts 13 465,63 EUR, 2015. gadā – 84 103,06 EUR (-524.58 %)

·         Prasības par laulībā vai ārlaulībā dzimušo bērnu izcelšanās noteikšanu – 2016. gadā piedzīts 11 063,65 EUR, 2015. gadā – 1 593,64 EUR, (+594.24 %)

·         Saistību izpilde tiesas ceļā – 2016. gadā piedzīts 202 115 023,64 EUR, 2015. gadā – 20 505 782,42 EUR, (+885.65 %)

·         Prasības nodrošinājums pirms prasības celšanas tiesā un pierādījumu nodrošinājums – 2016. gadā piedzīts 13 706 297,88 EUR, 2015. gadā – 12 805 249,84 EUR (+7.04 %)

 

Kā liecina Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā publiskā informācija, zvērinātu tiesu izpildītāju valsts budžetā ieskaitītie līdzekļi 46,51 miljona eiro apmērā, kas ir ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, nodrošināja par 30,64 milj. eiro lielākus valsts budžeta ieņēmumus, nekā 2016. gadā tika plānots.

 

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt nozares pārstāvju viedokli.

 

 

Papildu informācija:

Baiba Litvina,

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes juriste

Tālrunis: +371 67290005

E-pasts: [email protected]

www.lzti.lv

Atgriezties