Sprieduma izpildes izdevumi. Ar ko jārēķinās, ja parāds nav samaksāts?

05.10.2017

Jebkura parāda - kā lielas, tā mazas summas - samaksai saskaņā ar likumu tiek dots noteikts termiņš. Šajā laikā personai ir ne vien tiesības, bet arī pienākums samaksāt no viņas piespriestās summas. Ja parāds tiek samaksāts tam paredzētajā termiņā labprātīgi, nekādi papildus izdevumi personai nerodas un zvērināta tiesu izpildītāja iesaiste parāda atgūšanas procesā nav nepieciešama. Tikai gadījumā, ja persona nesamaksā parādu labprātīgi, tā izpilde tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam, lai parāda piedziņa tiktu veikta piespiedu kārtā. Piespiedu izpilde ir Civilprocesa likumā regulētu darbību kopums, kas tiek finansēts nevis no valsts budžeta līdzekļiem, bet no parādnieka līdzekļiem. Tādēļ parādniekam ir jāsedz parāda atgūšanas procesā radušies sprieduma izpildes izdevumi.

Sprieduma izpildes izdevumus veido valsts nodeva, zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība un izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi. Valsts nodevas apmēru noteic Civilprocesa likums, bet amata atlīdzības apmēru – Ministru kabineta noteikumi. Savukārt izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi ir, piemēram, pasta izdevumi, kas sedzami attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atbilstoši tā izcenojumiem.

SII_info

Atgriezties