Par ārkārtējās situācijas atcelšanu un izmaiņām ar Covid-19 izplatību noteiktajos ierobežojumos

11.06.2020

No 2020. gada 10. jūnija ir atcelta iepriekš valstī izsludinātā ārkārtējā situācija un līdz ar to veiktas izmaiņas ar Covid-19 izplatību noteiktajos ierobežojumos.

2020. gada 10. jūnijā spēkā stājās Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Saskaņā ar šī likuma 2. panta pirmo daļu, ja vien citos likumos nav noteikts citādi, valsts institūcijas atjauno savu darbību, kāda paredzēta normatīvajos aktos, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā minēto, kā arī šādus nosacījumus:

1) iespēju robežās turpina attālināti sniegt pakalpojumus, neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu institūcijai;

2) atjauno pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām;

3) izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā atliktās lietas izskata prioritāri, ja vēlāk ienākusi lieta nav skatāma steidzami.

 Ņemot vērā minēto, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir aicinājusi zvērinātus tiesu izpildītājus:

1)  izvērtēt iespēju atsākt apmeklētāju pieņemšanu gadījumos, kad konkrēto jautājumu nav iespējams atrisināt attālināti, izmantojot sakaru līdzekļus. Apmeklētāju pieņemšana veicama pēc iepriekšēja pieraksta, lai novērstu to, ka apmeklētāji savstarpēji satiekas klātienē, kā arī nodrošinot nepieciešamo distanci starp apmeklētāju un zvērinātu tiesu izpildītāju vai viņa biroja darbinieku;

2)  pēc iespējas atjaunot iepriekš sakarā ar Covid-19 izplatību atliktās izpildu darbības. Tā kā likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” ir zaudējis spēku, spēku zaudējusi arī tā 3. panta trešā daļa, kas noteica administratīvo aktu piespiedu izpildes apturēšanu uz ārkārtējās situācijas laiku. Attiecīgi zvērinātiem tiesu izpildītājiem ir pamats atjaunot lietvedību lietās, kurās tā bija apturēta.

Atgriezties