No 2018. gada 1. marta stājušās spēkā izmaiņas Civilprocesa likumā par valsts nodevas un kancelejas nodevas apmēru

06.03.2018

Informējam, ka 2018. gada 1. martā stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kurā paredzētas izmaiņas valsts nodevu un kancelejas nodevu apmērā.

Turpmāk, iesniedzot izpildu rakstu vai citu izpildu dokumentu izpildei, maksājama valsts nodeva 3 euro apmērā (Civilprocesa likuma 34. panta sestā daļa).

Ja persona vēlas iesniegt tiesā sūdzību par zvērināta tiesu izpildītāja lēmumiem vai rīcību, tad valsts nodeva par rīcību pārsūdzēšanu būs 25 euro apmērā (Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 14. punkts).

Savukārt par izpildu raksta dublikāta izdošanu maksājama kancelejas nodeva 15 euro apmērā (Civilprocesa likuma 38. panta pirmās daļas trešais punkts).

Mainījies arī valsts nodevas par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda apmērs — no 2018. gada 1. marta tā ir 70 euro (Civilprocesa likuma 34. panta 15. punkts).

Iesniedzot blakus sūdzību, izņemot blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru atteikts atbrīvot no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, turpmāk iemaksājama drošības nauda 70 euro apmērā (Civilprocesa likuma 444.1 pants). Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas. Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas. Ja tiesa pārsūdzēto tiesas lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā atceļ vai groza, drošības nauda atmaksājama. Ja blakus sūdzību noraida, drošības naudu neatmaksā.

!!! Personām, kas ģenerējušas valsts nodevas rēķinu līdz 28.02.2018., rēķinu ir apmaksājušas, bet līdz 28.02.20108. nav iesniegušas izpildu dokumentu izpildei, būs nepieciešams piemaksāt trūkstošos 0,15 EUR, maksājuma mērķī norādot iepriekš ģenerētā rēķina numuru (tas pats rēķins, uz kura pamata veikts maksājums par 2,85 EUR).

!!! Personām, kas ģenerējušas valsts nodevas rēķinu līdz 28.02.2018., bet rēķinu vēl nav apmaksājušas, jāģenerē jauns rēķins par pilno summu un jāveic apmaksa maksājuma mērķī norādot jaunā rēķina numuru.

 

Atgriezties