Augstākā tiesa: Iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka parāds kā tiesiski nepieļaujams priekšnoteikums atteikumam noslēgt Dabasgāzes piegādes līgumu ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku

03.01.2018

2017. gada 14. decembrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments pieņēmis spriedumu lietā Nr. SKC-297/2017.

Iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka parāds kā tiesiski nepieļaujams priekšnoteikums atteikumam noslēgt Dabasgāzes piegādes līgumu ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku.

Izskatītajā lietā prasības pamatā ir strīds par to, vai fakts, ka iepriekšējais mājīpašuma īpašnieks nav nokārtojis savas saistības par piegādāto dabasgāzi, var kalpot par šķērsli, lai noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu ar jauno mājīpašuma īpašnieku, un vai dabasgāzes piegādātājas rīcība, atsakot dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu un dabasgāzes piegādes atjaunošanu, atzīstama par prettiesisku, kas rada zaudējumu atlīdzības pienākumu.

Spriedumā Augstākā tiesa par pareizu atzinusi apelācijas instances lēmumā norādīto, ka likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"24. panta pirmās daļas izpratnē iepriekšējā lietotāja nenokārtotās saistības par dabasgāzes piegādi nevar būt šķērslis līguma noslēgšanai ar jauno objekta īpašnieku un tam nav jācieš dabasgāzes padeves pārtraukšanas sekas.

AS „Latvijas Gāze” parādu atgūšanas prakse, sasaistot ar jauna dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu un dabasgāzes piegādi ar iepriekšējā lietotāja parāda samaksu, ir nepieļaujama. Iepriekšējā lietotāja parāda atgūšana ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējas ziņā, un jaunais objekta īpašnieks neatbild par saistībām, kas izriet no AS „Latvijas Gāze” līguma ar iepriekšējo lietotāju (sk. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2013.gada 6.novembra sprieduma lietā Nr. SKA-676/2013 (A43014411) 10.punktu, 2016.gada 14.septembra sprieduma lietā Nr. SKA-461/2016 (A43017613) 10.punktu, Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 20.decembra sprieduma lietā Nr. SKC-386/2016 (C28403713) 8.punktu). Tādējādi dabasgāzes piegādes līguma nenoslēgšana ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku nav likumā paredzētais instruments, kā nodrošināt parādu iekasēšanu.

Spriedums pieejams Augstākās tiesas mājaslapā: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2017

Atgriezties