Ārvalsts tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā turpmāk veiks zvērināti tiesu izpildītāji

02.01.2019

Ar grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, zvērinātiem tiesu izpildītājiem uzticēta jauna funkcija - veikt ārvalsts tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietāsun Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000.Savukārt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome veiks dokumentu saņēmējas iestādes funkciju, organizējot dokumentu izsniegšanu Latvijā.

Dokumentu piegādes funkcija zvērinātiem tiesu izpildītājiem nav sveša, jo kā viena no zvērināta tiesu izpildītāja amata darbībām, kas tiek veikta pēc ieinteresēto personu lūguma nacionālā līmeņa lietās, bijusi nostiprināta Tiesu izpildītāju likumā jau no zvērināta tiesu izpildītāja institūta izveides Latvijā 2003. gada 1. janvārī. Tādējādi apstākļos, kad ar katru gadu pieaug pārrobežu lietu skaits un ārvalstu dokumentu piegāde kļūst arvien aktuālāka, likumdevēja lēmums ārvalsts tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā nodot zvērinātu tiesu izpildītāju kompetencē, vērtējams pozitīvi.

 Turklāt jaunā kārtība mazinās rajonu (pilsētu) tiesu noslodzi, atbrīvojot tās no līdzšinējiem pienākumiem saistībā ar ārvalsts tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu personām Latvijā.

delivery

Detalizētu kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome izvērtē ārvalsts kompetentās iestādes iesniegtu lūgumu par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu, kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, izsniedz tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentus, kā arī citus ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu izpildi saistītus jautājumus regulē Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnijanoteikumi Nr. 444 “Zvērināta tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=249814.

Atgriezties